Rådgivning

RÅDGIVNINGI en bedrift - stor som liten - kan det oppstå utfordringer av alle typer. Kanskje er ikke utfordringer knyttet til økonomi de aller enkleste for deg og din bedrift å løse på egen hånd? Med lang og mangfoldig erfaring, og store og små klienter fra de fleste deler av næringslivet, kan vi bistå med å finne en løsning på problemstillingene og  gjøre din atbeidshverdag enklere. Les mer om våre konkrete tjenester under, og kontakt oss gjerne for mer informasjon.Vi kan tilby følgende tjenester

Årsregnskap og  ligningspapirer (les mer)

Revisjon og internrevisjon (les mer)

Økonomistyring og budsjettering

Bedriftstetablering

Bistand i forbindelse med fusjon eller fisjon

Styrerepresentasjon

Økonomisjef på deltid

Selskapsgjennomgang (due diligence)Økonomistyring og budsjettering

Vi kan gjennomføre en fullstendig gjennomgang av din bedrifts økonomisysstemer og -funksjoner, som vil kunne avdekke ebentuelle forbedringspotensialer når det gjelder systemer for budsjettering, prognoseverktøy og økonomisk rapportering. Vi avleverer en statusrapport på disse, og kan samtidig tilby implementering av ønskede endringer og eventuelle nye systemer.


En budsjettering til din bedrifts regnskap, vil være en trygg og nøyaktig analyse av de økonomiske forholdene som foreligger. Slik legger du grunnlaget for effektiv og god økonomistyring, og  du kan benytte resultatet inn i kartelgging av svake punkter, samt i effektiviseringsprosessen av bedriften din.

Til toppenBedriftsetablering

Ruger du på en god forretningsidê og drømmer om å starte din egen bedrift? Vi er ofte med under både etablering av ny virksomhet og endring av eksisterende selskapsform, og er opptatt av at du skal kunne føle deg trygg på å bruke oss som samarbeidspartner under hele prosessen.


En godt utformet forretningsplan er grunnelementet til en vellykket etablering. Denne vil også avdekke  alle regnskaps- og skattemessige spørsmål. Vi kan også hjelpe med å avklare eierforhold, samt rådgivning rundt styresammensetning, ansvarsfordeling og rettighetsavklaring.


Deretter bistår vi med blant annet:

Valg av riktig selskapsform

Registrering i enhetsregisteret

Merverdiavgiftsregistrering

Arbeidstakerregistrering

Spørsmål tilknyttet forsikringer og pensjonsordninger

Utarbeidelse av forretningsdokumentasjon

Legge opp gode økonomiske rutiner

Oppfølging og resultatmåling


Til toppenBistand i forbindelse med fusjon eller fisjon

Å fusjonere eller fisjonere kan være hensiktsmessig enten det er som et strategisk grep for å forbedre markedsposisjoner, som et ledd i generasjonsskifte eller for spredning av risiko.


Vi kan bistå med utredning av konsekvensene en slik transaksjon vil ha for skatt, regnskap og selskapet generelt, samt at det sørges for at formelle krav oppfylles. I fobindelse med fusjon kan vi også blant annet bistå med verdivurdering av virksomhetene. Vår bistand legges opp utifra det du og din bedrift trenger og ønsker - enten det er rådgivning i deler av prossesen eller en fullstendig utredning.

Til toppenStyrerepresentasjon

Har din bedrift eller ditt aksjeselskap behov for en utenforstående representant til styret? Det er mange fordeler knyttet til å ansette en objektiv part til denne posisjonen.

Som styrerepresentant, har vi i følge gjeldende lovgivning en forvaltningsplikt, en tilsynsplikt og en opplysningsplikt. Både styret og daglig leder skal primært ivareta selskapets interesser, som vil være en sum av aksjonærenes, ansattes, kreditorenes og samfunnets interesser.


Vi kan bidra med ansvaret for å sette styrets vedtak ut i praktisk handling, og vil i tillegg kunne være en bidragsyter for å balansere forholdene mellom ledelsen i selskapet og de ansatte, slik at man ikke kommer i konfliktsituasjoner som kunne vært unngått.


Vår brede erfaring gjør at vi kjenner til problemstillinger og utfordringer en styre-representant skal forvalte. I tillegg kan vi assistere i en rekke type regnskapstjenester og forvaltning av ansvarsområder rundt et styreverv.

Til toppenØkonomisjef på deltid

En økonomisjef har ansvarsområder som spenner seg fra å sette opp budsjett og regnskap, lønn, kommunikasjon med og rapportering til myndigheter samt holde oversikt over og kontroll på bedriftens investeringer og utgifter. I en liten eller mellomstor bedrift er det ikke uvanlig at disse oppgavene faller på eieren selv - sammen med en rekke andre administrative oppgaver.


Vi tilbyr muligheten til å leie en av våre dyktige og kvalifiserte som en økonomisjef på deltid. Slik sørger du for å frigi verdifulle ressurser som trengs i andre deler av bedriften. Og du kan samtidig være trygg på at en erfaren og profesjonell person - med god kjennskap til lovverk, tidsfrister og regler - tar seg av de økonomiske aspektene.

Til toppenSelskapsgjennomgang

Prossessen som også kalle due diligence, har som hensikt å samle inn og analysere informasjon om et selskap. Dette gjøres ofte i forbindelse med fusjoner eller fisjoner, oppkjøp eller salg, ved rettede emisjoner samt andre strategiske forandringer.


Formålet er å kontrollere at forutsetningen for transaksjoner er til stede, og hvorvidt transaksjonen bør gjennomføres. Vi kan foreta både finansiell og skattemessig due diligence - gjerne i samarbeid med dine juridiske rådgivere.

Til toppen


Nyttige lenker


www.enklereregler.no

Forslag til forenklinger i det offentlige


www.forsinkelsesrente.no

Beregning av renter


www.paragrafen.no

Nettside om aktuelle juridiske temaer


www.revisorforeningen.no

Revisorforeningens nettside


www.adekvat.no

Bedriftskalkulatorer


www.regelhjelp.no

Gjeldene regler for ulike bransjer


www.handlehvitt.no

Skatteetatens kampanje


www.nfmf.no

Aksjer-ligningskurs